Parkering/Garage

Inom Argbiggans samfällighet finns 50 hushåll men färre än 50 parkeringsplatser (exklusive garageplatser). Parkeringsplatserna är avsedda för samfällighetens medlemmar och deras gästers privata bilar.

Parkering
Parkering utanför markerade platser är förbjuden. Kortvarig parkering för i- och urlastning vid fastighet är tillåten men man får aldrig lämna ett fordon på en plats där det hindrar räddningstjänsten eller andra boende från att komma fram i området.
Du som har flera bilar, använd garaget till åtminstone en av dem. Normalt anses 2 bilar per hushåll vara max antal parkeringar som kan nyttjas.
Vintertid minskar ofta antalet parkeringsplatser då vissa måste användas som avlastningsplatser vid snöröjning.
Biltvätt är inte tillåten inom området, varken på parkeringen eller vid fastigheten.

Garagen
Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Innehållet ägs och försäkras av fastighetsägaren.
Garagen är endast till för bilar och får inte användas som förråd.

Dessa regler gäller för garagen:
De ska alltid hållas låsta. Kontakta styrelsen vid problem med garageportar.
Får inte ändras utan styrelsens medgivande
Motorvärmare eller annan värmande utrustning får inte anslutas till eluttagen
Får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom.
Krav för tillstånd att nyttja ett garage är att vederbörandes bil passar storleksmässigt.
Detta får förvaras i garagen (ur brand- och försäkringsskäl):

Fordon
Sommar/vinterdäck
Produkter för underhåll av fordon.
Mindre mängd, max 5 liter, brandfarlig vätska och som då måste förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen)