För medlem

Här hittar du information som rör dig som medlem i samfälligheten.

Vår samfällighet – ditt och mitt ansvar

I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter. Här nedan hittar du information angående vad gemensamt ansvar innebär och vad som gäller för oss medlemmar i Arbiggans samfällighet. För att du ska kunna få information gällande samfälligheten via e-post måste vi ha rätt e-postadress registrerad. Vid förändringar gällande e-postadress måste det meddelas styrelsen.


ℹ️ Medlemsinformation

Hej och välkommen till Argbiggans samfällighetsförening! Som medlem i samfälligheten är det bra att känna till vissa saker. Här har vi samlat några punkter. OBS! Det är viktigt att du lämnar din email-adress till styrelsen för att kunna ta del av viktig information och kallelse till möten etc. Skicka gärna via email till styrelsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor eller funderingar kring föreningen och våra hus.

Föreningsavgift

Avgiften till föreningen betalas kvartalsvis och går till kabel TV, IT, sophantering, gemensam el, försäkringar, snöröjning, trädgårdsskötsel, reparation och underhåll av gemensamma ytor m.m. Inbetalningskort kommer i brevlådan till varje hushåll. Dröjsmålsränta a´ 8% läggs på vid för sen inbetalning. Avgift för hushållsel betalar medlem själv.

Föreningen ansvarar för avläsning och avstämning av vatten- och värmeförbrukning för varje hushåll. Avläsningen görs av externt företaget Techem. Justering av förbrukningen faktureras eller betalas ut som separat post under första kvartalet.

Avfallshantering

Det finns 🗺️ gemensam sophantering på parkeringen som endast är avsett för hushållssopor och matavfall. För övrig avfallshantering av tidningar/papper, kartong, grovsopor etc. hänvisas till närmaste 🗺️ återvinningsstation eller 🗺️ återvinningscentral. Maila styrelsen ifall du behöver nya matavfallspåsar.

TIPS! Ställ inte ut dina hushållssopor utanför ytterdörren över natten, eller ens någon liten stund. Kråkorna är snabba att hacka upp påsen och sprida innehållet över gården.

Samfälligheten betalar per kilo för hämtning av grovsopor. Ju mer vi hjälps åt att sortera och återvinna desto lägre sophämtningsavgifter. Styrelsen uppmanar de boende att återvinna metall, plast, kartong, papper och glas vid de närliggande sorteringsstationerna vid Sörgårdsvägen.

Städdagar

Alla medlemmar kallas under våren/hösten till städning av föreningens gemensamma rabatter, lekplatser, grönområden, garage och parkeringsplatser. Det är mycket viktigt att samtliga hushåll deltar på städningen. Samling sker kl 10:00 vid 🗺️ övre lekplatsen där avprickning av närvarande kommer att ske. Kallelse till städdagar skickas ut via mail. Från kl 13:00 bjuds det på grillning och fika.

Felanmälan

Felanmälan görs genom att maila styrelsen. Beskriv ärendet i mailet så återkommer vi till dig. Mailadress hittar du i högermenyn på den här sidan.


🚗 Parkering & Garage

Inom Argbiggans samfällighet finns 50 hushåll men färre än 50 parkeringsplatser (exklusive garageplatser). Parkeringsplatserna är avsedda för samfällighetens medlemmar och deras gästers privata bilar. Eftersom boendeområdet är bilfritt ska bilkörning minimeras till absolut nödvändighet såsom vid flytt och tunga av- och pålastningar. Tänk på att det är många barn som leker och rör sig på gårdarna. Kör sakta!

Parkering

Parkering utanför markerade platser är förbjuden. Kortvarig parkering för i- och urlastning vid fastighet är tillåten men man får aldrig lämna ett fordon på en plats där det hindrar räddningstjänsten eller andra boende från att komma fram i området.

Du som har flera bilar, använd garaget till åtminstone en av dem. Normalt anses 2 bilar per hushåll vara max antal parkeringar som kan nyttjas. Vintertid minskar ofta antalet parkeringsplatser då vissa måste användas som avlastningsplatser vid snöröjning.

Biltvätt är inte tillåten inom området, varken på parkeringen eller vid fastigheten. Biltvätt skadar vattenmiljön. Åk därför till automattvätt, bensinstation eller ”gör-det-själv-hall” för rengöring av din bil.

Garagen

Våra garagebyggnader ägs och försäkras av samfällighetsföreningen. Innehållet ägs och försäkras av fastighetsägaren. Garagen är endast till för bilar och får inte användas som förråd.

Det är samfällighetsföreningen som uppställer de regler som gäller för garagens nyttjande samt vad som får förvaras i garage och vad dessa skall nyttjas till. Dessa regler är framtagna, sammanställda och överensstämda mot såväl Villaägarnas riksförbunds riktlinjer och försäkringsvillkor angående garage/parkering samt Räddningsverkets lagar och regler för garage och brandskydd för garage.

Dessa regler gäller för garagen:

 • De ska alltid hållas låsta. Kontakta styrelsen vid problem med garageportar.
 • Får inte ändras utan styrelsens medgivande.
 • Motorvärmare eller annan värmande utrustning får inte anslutas till eluttagen.
 • Får inte hyras ut av nyttjaren då det är samfällighetens egendom.
 • Krav för tillstånd att nyttja ett garage är att vederbörandes bil passar storleksmässigt.
 • Inga former av hetarbeten (som svetsning, lödning etc.) får utföras i garaget.
 • Inga trycksatta tuber (ex vis svetstuber) får förvaras i garaget.

Detta får förvaras i garagen (ur brand- och försäkringsskäl):

 • Fordon.
 • Sommar/vinterdäck.
 • Produkter för underhåll av fordon.
 • Mindre mängd, max 5 liter, brandfarlig vätska och som då måste förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp eller i bilen).

Elbilsladdning

För dig som har elbil så erbjuder samfälligheten möjlighet att hyra privat laddpunkt i garaget på din garageplats via företaget Laddaccess. Du kan starta din prenumeration hos Laddaccess genom att registrera dig på deras hemsida.


🚦 Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler är till för att skapa bra grannsämja och att värna om vårt bostadsområde. Ordningen är vårt gemensamma ansvar. Trivselreglerna är ett hjälpmedel för att de boende ska trivas i vårt område. Som boende i samfälligheten har du både rättigheter och skyldigheter, som direkt påverkar boendet. Det handlar bland annat om att du och dina grannar – dvs. vi som bor här – måste visa hänsyn till varandra.

Undvik att störa kringboende med hög musik, högröstade utomhussamtal och andra utomhusaktiviteter sent på kvällarna o s v. Undvik också borrande och hamrande under sen kvällstid och helgkvällar. Den som ska ha en större fest eller tänker renovera under en längre tidsperiod, informerar lämpligen sina grannar i förväg.

Fordonstransporter

 • Inom området är bilkörning tillåten för transporter till och från fastigheterna för i- och urlastning.
 • Fordonet får inte bli stående någon längre tid utanför huset och absolut inte parkeras över natten.
 • Fordon ska färdas långsamt och försiktigt i området, högst 10 km/h. Detta gäller alla fordon inklusive cyklar, då barn och vuxna annars riskerar att bli påkörda.
 • Om man upptäcker leverans- eller taxibilar som överskrider hastighetsgränsen uppmanar styrelsen de boende att stoppa och informera om gällande regler.
 • Blockera inte framkomligheten inom området genom cyklar, leksaker, bord, stolar m m på gångvägarna.

Området

 • Gångvägar, grönytor, buskar, träd, lekplats- och trädgårdsutrustning m m är gemensam egendom, vårda dessa väl.
 • Notera och returnera trädgårdsutrustning till samfällighetens förvaringsställe omgående efter användning.
 • Sopa och röj snön framför ditt eget hus. Vid is och halka, sanda! Vid behov be grannen hjälpa till. Sandlådor finns utställda i området. Vi anlitar en entreprenör för sandning och snöröjning men det är inte alltid som denne hinner komma direkt.
 • Håll rent i området. Kasta inte papper, fimpar och annat skräp – föräldrar lär ut detta även till sina barn.
 • Skador åstadkomna genom vårdslöshet ersätts av den som vållat skadan – föräldrar ansvarar för sina barn.

Klippning av buskar/träd

Samråd grannar emellan angående klippning av mellanhäckar. Vad gäller beskärning av större träd eller buskar inom samfällighetens gemensamma områden bör detta tas upp i styrelsen innan beskärning eller nedsågning får ske.

Husdjur

Ägarna ska ha uppsikt över sina husdjur. Detta innebär t ex att katter och hundar ska hållas borta från andras tomter. Avföring ska plockas upp.